Strategisch beleid

Strategisch beleidsplan 2015-2019: 'Ruimte voor Ontwikkeling!'

In het strategisch beleidsplan 2015-2019, beschijven de onze missie en de kernwaarden die daaraan ten grondslag liggen. We vertellen hoe we ons als stichting willen (blijven) positioneren. Het hart van het plan wordt gevormd door de strategische agenda. Op basis van analyses en een uitgebreide contextanalyse, hebben we op een drietal gebieden beleidsvoornemens geformuleerd: onderwijs, personeel en ouders. Als laatste beschijven we hoe we de kwaliteitszorg vormgeven en verder willen ontwikkelen. 

In het voorjaar van 2015, hebben zowel het Toezichthoudend Bestuur als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, ingestemd met het Strategisch Beleidsplan 2015-2019: 'Ruimte voor Ontwikkeling!'.