Statuut/ regelement

Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten

Hierin wordt de invulling van de medezeggenschap binnen de twee scholen en vier locaties van de stichting Haarlem-Schoten vastgelegd. Uit het statuut volgt welke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken er bij iedere geleding van de medezeggenschap liggen.

Medezeggenschapsreglement GMR

Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de GMR vastgelegd en toegelicht naast zaken als de omvang, zittingsduur en verkiezingen van GMR-leden.

Huishoudelijk reglement GMR

Hierin staat de praktische werkwijze van de GMR zoals het aantal vergaderingen per jaar, de communicatie van agenda en (jaar)verslagen en het rooster van aftreden van de leden